Winnaars Professional Masteropleiding 2016

Een overzicht van de winnaars in de categorie Professional Masteropleiding met de juryteksten.

Eerste prijs, Verbreding bestaande kokerbrug in knooppunt Holendrecht, Roland Snelders (Betonconstructeur PMSE)

De meesterproef heeft als onderwerp de verbreding van een bestaande kokerbrug. De student bestudeert vier mogelijke varianten. De beste variant wordt gekozen op basis van een trade-off matrix. Ten slotte wordt de geselecteerde variant verder uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van de tijdsafhankelijke vervormingen van het aan te storten beton. Alhoewel gebruik gemaakt wordt van bestaande rekenmethodes, is de aanpak origineel te noemen.2016-11-digitale-illustratie-roland-snelders

Het bestuderen van verschillende varianten en de manier waarop het gehele ontwerpproces aangepakt wordt, getuigen van creativiteit. De eis was dat rekening werd gehouden met het feit dat de restcapaciteit van de bestaande brug onvoldoende was, en wel omdat het kokerdek en de kokervloer in dwarsrichting niet voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau met betrekking tot de optredende momenten. Onder meer daarom is op het bestaande brugdek een brede middenberm voorzien met vaste voertuigkeringen. De verschillende aspecten van de studie zijn heel systematisch aangepakt en in stappen op een gedreven wijze uitgewerkt. Gaande van de analyse van de bestaande brug, de vergelijking van de verschillende varianten en de uitwerking van het finaal gekozen ontwerp, dat bestaat uit in situ voorgespannen plaatbruggen aan beide zijden van de bestaande kokerbrug. Alle berekeningen zijn zorgvuldig uitgevoerd en de resultaten zijn duidelijk gepresenteerd.

Eervolle vermelding, Variantenstudie tribuneliggers De Kuip, Joris Hesselink
Begeleiders: ing. E. Oostveen, ir. M.M.J. Falger

2016-13-digitale-illustratie-joris-hesselinkDe studie richt zich op de optimalisatie van een tribuneligger als onderdeel van een stadion. Meer specifiek gaat de aandacht hierbij uit naar de invloed van de dynamische belasting op de uiteindelijke ontwerpkeuze. De jury merkt op dat een groot deel van de studie een herberekening betreft van de bestaande stalen spanten van het huidige stadion De Kuip. De student toont daarin aan dit type analyse te kunnen uitvoeren en legt daarmee een basis voor het ontwerp van de betonnen tribuneliggers. De uitgebreide voorstudie gaat ten koste van een meer brede variantenstudie. Bijzonder is de vaststelling dat niet de belasting van het publiek tijdens een wedstrijd bepalend is, maar van het publiek tijdens een concert. De aanpak van de berekening van de betonnen liggers is direct doch zorgvuldig, met als opmerking dat aan de rapportage iets meer aandacht had kunnen worden besteed. De jury waardeert de aandacht voor het dynamische aspect en de praktische inslag en aanpak.