Winnaars Hogeschool 2017

Een overzicht van de winnaars in de categorie Hogeschool met de juryteksten.

Eerste prijs – Tijmen Dekkers en Nol van Loon – Avans Hogeschool
Wapenen vanuit BIM op de bouwplaats

Tijmen Dekkers (Nol van Loon was afwezig)

Een parel van een studie! Zelden was de jury zo unaniem in haar besluit om een eerste prijs toe te kennen als aan deze studie. Dit vraagt om een toelichting. De wereld om ons heen digitaliseert in een snel tempo, niet toevallig ook het thema van deze Betondag. De bouw gaat daar in mee en deze studie draagt daar in alle opzichten aan bij. Het koppelt digitale informatie uit een BIM aan het praktisch wapenen in de praktijk. Het is in de huidige ontwerppraktijk immers meer en meer normaal dat wapeningstekeningen digitaal in 3D worden uitgewerkt. Hoe logisch is het als die informatie ook beschikbaar is bij het wapenen, in plaats van de informatie plat te slaan in 2D wapeningstekeningen met een verlies aan informatie als logisch gevolg. Theorie en praktijk zijn in deze studie op een unieke wijze bij elkaar gebracht in een literatuuronderzoek naar de theorie over wapening en de daartoe beschikbare software en in veldonderzoek dat is gericht op (praktische) informatie uit de wapeningsbranche. Het veldonderzoek toont aan dat het gebruik van Augmented Reality (AR) goede kansen biedt en dat de wapeningssector ook open staat voor deze ontwikkeling. Het toont tegelijk ook het belang van een juiste fasering. Het is juist omwille van de fasering dat op de korte termijn wordt geadviseerd te gaan werken met AR middels een tablet en pas daarna met een wearable. De student heeft zich niet alleen verdiept in de wijze waarop het digitale beeld van de wapening in de werkelijkheid wordt geprojecteerd, maar ook aandacht besteed aan de protocollen waarmee de uitwisseling kan verlopen om zo de beste aansluiting te vinden bij bestaande BIM software. De studie eindigt met een Proof of Concept en aanbevelingen tot het bouwen van een eigen applicatie. Voorwaar een mooi interdisciplinair onderzoek dat zeker gaat bijdragen aan een verdere verduurzaming, een efficiënter wapeningsproces en een verandering van verdienmodellen in de wapeningssector.

Eervolle vermelding – Pascal Wienen en Gerrit Jacobs – Hogeschool Windesheim
Dyneema DM20® als voorspanmateriaal!?

Pascal Wienen en Gerrit Jacobs

Wapening hoort bij beton, het één kan niet zonder het ander. De jury spreekt dan ook haar waardering uit voor een onderzoek dat zich heeft gericht op de ontwikkeling van juist het wapeningssysteem met als doel nieuwe mogelijkheden te verkennen voor constructief beton. Helaas is de keuze voor het gekozen wapeningsmateriaal niet optimaal. De opzet van de studie is dit wel en was de reden voor de jury tot het toekennen van een eervolle vermelding. De studie richt zich op het wapenen van betonconstructies met hoogwaardige kunststof voorspanstrengen in plaats van staal. Op basis van een literatuurstudie en interviews is een materiaal geselecteerd en zijn de relaxatie en wrijvingseigenschappen experimenteel onderzocht. Niet geheel verrassend bleek ook voor deze hoogwaardige kunststoffen helaas de relaxatie significant groter dan bij voorspanstaal. De dynamische wrijvingscoëfficiënt is vergelijkbaar met ingevet voorspanstaal met een HDPE of stalen omhullingsbuis. Op basis van deze materiaal gegevens zijn vergelijkende berekeningen gemaakt tussen een constructie met voorspanstaal en de onderzochte kunststof en is ook een kostenindicatie opgesteld. De vergelijking toont aan dat de constructieve prestaties op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn, maar dat de hoge mate van relaxatie nog steeds uitvalt in het nadeel van kunststof als voorspanmateriaal. Een goed uitgevoerde en helder beschreven studie, met helaas nog geen vervolg voor de praktijk.