Reglement

ENCI Studiefonds

Het ENCI Studiefonds is een Stichting met als doel het stimuleren van betononderwijs in Nederland door middel van het geven van (financiële) ondersteuning aan instellingen, organisaties of personen, die zich op dat terrein verdienstelijk maken. Dit ter bevordering van het gebruik van beton als bouwmateriaal. Het Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van ENCI NV en de Betonvereniging.

Door het bestuur van het ENCI Studiefonds worden jaarlijks studieprijzen verleend, met als doel belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren. Het ENCI Studiefonds laat de daadwerkelijke organisatie van de ENCI Studieprijs uitvoeren door de Betonvereniging. Studieprijzen worden toegekend voor studies, die naar mening van de jury blijk geven van goed inzicht, diepgang en originaliteit.

Deelnemers

Deelnemers kunnen zijn: Nederlandse en Belgische afstudeerders en aankomende afstudeerders (Hogescholen, Universiteiten en Professional Master of Structural Engineering opleidingen) die hun studie afronden in het academisch jaar 2016 – 2017.

Voor deelname is de goedkeuring van de betreffende begeleider(s)/docent(en) vereist.

Zowel individuele studies als studies door meerdere studenten worden geaccepteerd.

Criteria

Deelname is mogelijk met studies waarin de materialen cement en beton een prominente rol vervullen. Het betreft studies uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee de hele keten), van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoek vormen).

Specialisaties hierbij zijn:
– de winning en de eigenschappen van de grondstoffen van de grondstoffen voor beton(specie);
– de technologie van cement en beton waaronder de cementchemie;
– het onderzoek naar het gedrag van beton en van nieuwe en bestaande betonconstructies;
– het ontwerp en de berekening van betonconstructies; – de uitvoering van betonconstructies.

Categorieën

Voor de ENCI Studieprijs zijn drie categorieën ingesteld:
– afstudeeronderwerpen en studies op academisch niveau van studenten of afgestudeerden van universiteiten of masteropleidingen (met uitsluiting van dissertaties);
– studies van studenten en afgestudeerden van technische hogescholen of bacheloropleidingen;
– studies van studenten en afgestudeerden van beton gerelateerde professional masteropleidingen.

Voertaal

De ENCI Studieprijs accepteert studies in het Nederlands en Engels.

Eigendom

Het auteursrecht (en bijbehorende intellectueel eigendom) blijft te allen tijde bij de inzender van de studie, danwel de onderwijsinstelling waar de inzender is ingeschreven.

Bij inzending van een studie geeft de inzender de organisatie van de ENCI Studieprijs het recht om alle ingezonden bescheiden vrij van rechten en/of financiële vergoedingen te publiceren of te laten publiceren door derden in zowel digitale als gedrukte media. De inzender van de studie staat garant voor het informeren van en toestemming voor bovengenoemd gebruik van een ieder die aansprakelijkheid kan claimen over de inhoud van de studie zoals zijn/haar onderwijsinstelling en/of ‘afstudeer-werkgever’.

Bij publicatie door de organisatie van de ENCI Studieprijs van (delen van) studies zal zij te allen tijde zorg dragen voor correcte bronvermeldingen.

Bij de inschrijving kan een schriftelijk verzoek met argumenten worden ingediend, om een beperkt deel van de studie niet te hoeven laten publiceren. Dit verzoek wordt beoordeeld door de jury

Jury

De jury van de ENCI Studieprijs kan per categorie (Universiteiten, Hogescholen en Professional Masteropleidingen) één eerste prijs en één tweede prijs toekennen. Daarnaast kan de jury een willekeurig aantal eervolle vermeldingen toekennen per categorie. Het is ook mogelijk twee aparte prijzen, een Innovatieprijs en Publieksprijs, uit te reiken.

De jury uitslag is bindend voor zowel de ENCI Studieprijs organisatie als voor de deelnemers. Over de jury uitslag wordt inhoudelijk niet gecommuniceerd.

Meer informatie over de juryleden staat in het menu onder “Jury”.

Prijzen

De ENCI Studieprijs bestaat uit een geldbedrag (eerste prijs € 750,- , tweede prijs
€ 450,-) en een oorkonde. Daarnaast worden eervolle vermeldingen toegekend, die uit alleen een oorkonde bestaan.

Voor de uitreiking zullen zowel de betrokken student(en) als de studiebegeleider(s) van genomineerde studenten worden uitgenodigd om als gasten aan de Betondag deel te nemen.

Tevens worden zoveel mogelijk (mede) studenten en vertegenwoordigers uit het onderwijs en de bouw uitgenodigd de uitreiking bij te wonen en hun invloed te laten gelden bij het stemmen op de Publieksprijs. Voor de best scorende presentatie naar het oordeel van de aanwezigen, zal deze Publieksprijs (in de vorm van een oorkonde) worden overhandigd.